Całodobowo
33 814 62 21
33 19288
Niebieska Linia
33 811 99 00

poikbielsko@interia.pl

Bielsko-Biała
ul. Piękna 2

Historia

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa od 1994 roku. Swoją działalnością obejmuje obszar miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego, w uzasadnionych przypadkach z usług Ośrodka mogą korzystać osoby z innych powiatów. W początkowych latach swojego istnienia Ośrodek miał siedzibę w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Brzóski 3, od 2005 roku placówka znajduje się przy ul. Pięknej 2.

Cele i zadania

Ośrodek jest placówką zapewniającą specjalistyczne usługi psychologiczne i hostelowe, dostępne przez całą dobę - osobom, rodzinom i społecznościom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Celem pomocy świadczonej przez Ośrodek jest zapobieganie powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów.

Do zadań ośrodka należy:

 • Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychologicznego;

 • Animowanie i prowadzenie grup samopomocy, grup wsparcia;

 • Konsultacje psychologiczne dla pracowników jednostek organizacyjnych Systemu Pomocy Społecznej Miasta Bielska-Białej;

 • Kierowanie spraw do prokuratury, Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego;

 • Kierowanie do wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy;

 • Działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;

 • Gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu organizowania skutecznej pomocy, stosownie do ujawnionych potrzeb;

 • Organizowanie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej;

 • Kształtowanie wspierających i konstruktywnych postaw społecznych wobec ofiar kryzysów i przemocy;

 • Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Forma pracy

 • prowadzenie interwencji kryzysowych osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w szczególnych przypadkach w miejscu pobytu klienta,

 • prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznie,

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego indywidualnego i rodzinnego,

 • prowadzenie poradnictwa socjalnego, prawnego;

 • udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na terenie hostelu Ośrodka przy ul. Pięknej 2 (do trzech miesięcy).